Как да стана доброволец? - starazagora.utre.bg

Как да стана доброволец?

16 декември 2017, 09:42 | starazagorautre.bg
  • Снимка:
    Община Казанлък

От община Казанлък дават своя пример

През последните години наблюдаваме увеличаване на риска от възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на Република България, което е резултат от климатичните промени и продължаващата концентрация на населението в няколко индустриализирани и урбанизирани региона. Под натиска на нарастващите рискове се налага да се търсят ефективни решения със стратегически характер, които включват по-ангажирано участие на структурите на гражданското общество и органите на местната власт. Един от начините за това е насърчаване и развитие на гражданските инициативи за създаване към общините на доброволни формирования за защитата при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.

Доброволните формирования се създават от кметовете на общини по решение на общинските съвети. Те са резултат от инициативността на органите за местно самоуправление и на отделните граждани. Решенията за използването на доброволните формирования се вземат от кметовете на общини в съответствие с общинските планове за защита при бедствия или в други предвидени от закона случаи. Създаването и организирането на доброволниформирования се осъществява на териториален принцип и е резултат от инициативата на местните власти и на гражданите живеещи на тяхната територия. Дейността на доброволните формирования се oсъществява при строго спазване и прилагане на свързаните с нея закони и подзаконови нормативни актове, както от страна на институциите, така и от страна на гражданите.

От началото на 2011 година в рамките на Министерството на вътрешните работи се създаде Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, която обедини съществуващите дотогава главни дирекции „Пожарна безопасност и спасяване” и „Гражданска защита”. Новата главна дирекция е основна съставна част на Единната спасителна система за осигуряване защитата на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации. За да изпълни своята отговорна мисия, ГДПБЗН е изправена пред редица предизвикателства и проблеми, едно от които е необходимостта от изграждане на ефективни доброволни формирования.

Доброволните формирования за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации се създават на териториален принцип за изпълнение на самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система. Териториалните органи на изпълнителната власт ги изграждат за включването им при необходимост в дейности по защитата на населението: предупреждение, изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието, оповестяване, спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации, разсредоточаване на културни и материални ценности и други операции, свързани със защитата. За изпълнението на тези дейности доброволците преминават необходимите видове обучение - първоначален основен курс, поддържащо, специализирано обучение и обучение за ръководител на доброволно формирование. Обучението ще се осъществява от представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Българския червен кръст и от други ведомства. Обучението се извършва по места или в центрове за професионална квалификация при МВР и в други акредитирани училища и центрове. Териториалните органи на ГДПБЗН – МВР подпомагат кметовете на общините при подготовката на доброволците.

Доброволните формирования имат специално място в системата за осигуряване на пожарната безопасност и защитата при бедствия и извънредни ситуации. Към настоящия момент доброволните формирования се превръщат в основно средство за подпомагане осигуряването на защитата на населението. Доброволните формирования ще се изграждат и развиват в съответствие с добрите европейски практики като самостоятелно действащи единици в структурата на ЕСС, способни да осигуряват ефективна защита на населението в районите с ниска интензивност на произшествията и успешно подпомагащи органите за пожарна безопасност и защита на населението за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Със създаването на доброволни формирования, дейностите по осигуряване защитата при бедствия, пожари и други извънредни ситуации ще се поставят на широка обществена основа. За тяхното ефективно функциониране е необходим механизъм, който да регламентира процесите на взаимодействие и координация с органите на държавната и местната власт. Обединяването на доброволните формирования с други структури и организации на гражданското общество, имащи отношение към дейности по спасяване и защита на населението при бедствени ситуации се извършва чрез Национална асоциация на доброволците в Република България.

КАК ДА СТАНА ДОБРОВОЛЕЦ

Ако Вие не сте служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната и желаете доброволно да участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, то може да станете доброволец.

Набиране на доброволци

Осъществява се от кмета на съответната община, след взето решение на общинския съвет, който определя числеността на доброволното формирование. След това стартира процедурата по набирането на кандидатите за доброволци, като за целта се прави обявление в средствата за масова информация и/или на информационните табла в общината. За повече информация може да се обърнете към общинската администрация по местоживеене.

Критерии

„Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано” (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).

Необходими документи - регламентирани в чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г.

1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование;
2. формуляр за кандидатстване по образец;
3. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
4. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
5. свидетелство за съдимост;
6. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
7. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
8. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Последващи процедури

Етап 1: След приключване на срока за подаване на документите постъпилите заявления се разглеждат от комисия и се определят одобрените кандидати.ю

Етап 2: С всеки един от тях кмета на общината сключва индивидуален договор.

Етап 3: Доброволците преминават първоначален основен курс на обучение.

Етап 4: Кмета издава индивидуална карта на доброволеца.

Етап 5: Кмета осигурява на доброволеца застраховка и облекло.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Мисия

 

Хороскоп за деня


Свобода и непринуденост

17 март
Слънце в Риби 
Луна във Водолей